สัมภาษณ์โครงการ
>> วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ  อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

วันอบรมภาคฤดูร้อน
วันที่ 6 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564

วันอบรมภาคฤดูฝน
วันที่ 8 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564