สัมภาษณ์โครงการ 

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
(ออนไลน์ เวลา 13.30-16.00น.)

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ  อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

วันอบรมภาคฤดูฝน
วันที่ 5 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566